Stemadvies GALM: gedetailleerde versie

(Gewone) Algemene Vergadering SABAM van 18 mei 2015

STEMADVIES GALM

De Algemene Vergadering vindt plaats in het Conference Center van het Thon Hotel EU, Wetstraat 75, 1040 Brussel (om de hoek bij SABAM).

Op de agenda:
– de stemming over een aantal wijzigingen van het Algemeen Reglement
– de goedkeuring van het jaarverslag 2014
– de verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
– de statutaire verkiezingen: 4 bestuurders en 2 toegevoegde leden van het College muziek

GALM geeft onderstaande stemadviezen mee:

WIJZIGINGEN ALGEMEEN REGLEMENT

Artikel 6: Algemene aanvaardingsvoorwaarden

Improvisatoren worden geschrapt als specifieke categorie van auteurs/vennoten. Volgens ons betekent dit niet dat een improvisator geen auteursrechten kan doen gelden op zijn werk of deze rechten niet kan laten beheren door SABAM. Om auteursrechtelijke bescherming te genieten, moet een werk (al dan niet geïmproviseerd) nu eenmaal een geconcretiseerde vorm hebben. Bij een geïmproviseerd werk moet dus post factum hoe dan ook een neerslag (partituur, opname) worden ingediend, naar analogie met de aangifte voor andere werken. Het aanhouden van een aparte categorie van improvisatoren is dus eigenlijk zinloos.

Stemadvies GALM: VOOR, dit is een loutere rationalisering van de aanvaardingsvoorwaarden voor auteurs.

Artikel 7: Gewone vennoten en uitgevers

Uitgevers-rechtspersonen dienen hun statuten voor te leggen zoals gepubliceerd in het Staatsblad, met aanduiding van hun uitgaveactiviteiten en de (handels)benaming waaronder die worden uitgeoefend. Natuurlijke personen die als uitgever actief zijn, moeten daarvan bewijs leveren door middel van een in dezelfde zin gespecificeerd afschrift van hun inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Stemadvies GALM: VOOR, dit is een loutere precisering van de aanvaardingsvoorwaarden voor uitgevers.

Artikel 21: Aangifte van werken – algemeen

Voor wijziging van de aangifte van een werk waarin co-auteurs zijn betrokken die niet bij SABAM zijn aangesloten, moet eveneens bewijs worden voorgelegd van de toelating tot wijziging van deze co-auteurs.

Stemadvies GALM: VOOR. Dit is de logica zelve, gezien de gelijkwaardigheid (ongeacht de hoegrootheid van hun aandeel in de rechten) van alle co-auteurs van een werk (ongeacht of ze al dan niet bij een beheersmaatschappij zouden zijn aangesloten, en ongeacht bij welke beheersmaatschappij ze in voorkomend geval zijn aangesloten).

Artikel 22: Aangifte van werken door de leden

Niet alleen de oorspronkelijke rechthebbenden kunnen toestemming geven tot bewerking, adaptatie of vertaling van een werk, maar ook de uitgever of de sub-uitgever van dat werk.

Stemadvies GALM: VOOR. Dit is een evidentie op grond van de contractuele banden tussen de auteur en zijn uitgever(s). Evenwel dient aangetekend te worden dat deze laatsten slechts autonoom toestemming kunnen en mogen geven indien ze daartoe op grond van het initiële contract met de oorspronkelijke rechthebbende(n) gerechtigd zijn. In een uitgavecontract zal immers niet zelden bepaald worden dat de auteur hoe dan ook zijn voorafgaande toestemming moet geven aan/via de uitgever voor bewerking, adaptatie of vertaling.

Artikel 25: Aangifte van werken door de leden

•    Gelijkschakeling met de  regels voor aangifte van muziekwerken van de regels voor aangifte van literaire werken, monologen en sketches, van dramatische werken, van audiovisuele werken en van radiowerken; enkel auteurs die bij SABAM zijn aangesloten, dienen de aangifte te valideren.
•    Maatregelen om papieren aangiftes, correspondentie en uitwisseling van fysieke exemplaren van de aangegeven werken terug te dringen en om leden te sensibiliseren voor gebruik van de online-databank voor raadpleging en controle van hun aangiftes
•    Schrapping van de mogelijkheid tot het aangeven van dubbing-teksten en ondertitels bij audiovisuele werken; zie de voorgestelde wijziging aan artikel 31.

Stemadvies GALM: VOOR, het gaat om aangewezen maatregelen voor rationalisering in het licht van hedendaagse communicatie en databeheer.

Artikel 27: Aangifte van werken door uitgevers

Verduidelijking van een aantal formaliteiten i.v.m. aangifte van werken door sub-uitgevers.

Stemadvies GALM: VOOR, sowieso gaat het om een wijziging die auteurs niet aanbelangt.

Artikel 31: Berekening van de rechten/Collectieve repartities/Bepaling van duur en genre van de werken

Teksten van dubbing en ondertitels/voettitels zouden niet langer in aanmerking komen voor collectief beheerde rechten. Begrijpelijk, gezien de beperkte originaliteit van dergelijke teksten (oorspronkelijkheid is nu eenmaal een voorwaarde voor auteursrechtelijke bescherming) en de logistieke moeilijkheden en administratieve lasten die verdeling via collectieve weg met zich meebrengt.

Stemadvies GALM: VOOR, om voornoemde redenen.

Artikel 32: Bepaling van de opvoerings- en uitvoeringsrechten binnen de collectieve repartities

•    De schrapping van de opdeling van de rechten geïnd in bioscopen in een aandeel “muziek” en een aandeel “woord en beeld” is een correctie van een anomalie ten nadele van muziekauteurs. Het aandeel “woord en beeld” wordt immers in het algemeen contractueel geregeld tussen de filmproducenten enerzijds en de betrokken rechthebbenden (i.e. dus de scenaristen en regisseurs van films) anderzijds. Niettemin werd sinds jaar en dag een (aanzienlijk deel) van de enkel voor het gebruik van muziek in de bioscoop geïnde rechten toegewezen aan de audiovisuele auteurs.
•    Schrapping van improvisatoren – zie hoger, onder artikel 6.

Stemadvies GALM: VOOR, om voornoemde redenen.

Artikel 34: Individuele repartities

Dit gaat over de verdeling van inningen aan muziekauteurs en audiovisuele auteurs op grond van het leenrecht. Men kan zich voor wat betreft geluidsdragers afvragen waarom naast de mechanische reproductierechten ook niet de uitvoeringsrechten worden aangemerkt als basis voor de afrekening, dit gezien de opmars van streaming.

Stemadvies GALM: VOOR, niettegenstaande voorgaande bedenking.

Artikel 38: Voorschotten

Dit is een evidente wijziging.

Stemadvies GALM: VOOR.

Artikel 44: Voorschotten

Zie hoger de voorgestelde wijziging aan artikel 31.

Stemadvies GALM: VOOR.

Bijlage verdeelsleutels uitvoeringsrechten

Gelijkschakeling van de verdeelsleutel voor de uitvoeringsrechten tussen rechthebbenden klassieke muziek, ongeacht de exploitatiewijze.

Stemadvies GALM: VOOR – geen bezwaar, al blijft het onrechtvaardige verschil in inschaling van uitvoeringsrechten tussen klassieke muziek (quotiënt 6,5) en jazz (quotiënt 5) enerzijds en lichte muziek (quotiënt 3) anderzijds een doorn in het oog; voor wanneer die langverwachte fundamentele gelijkschakeling? Volgens ons verbiedt de wet dergelijke discriminatoire regels. A fortiori zijn ze betekenisloos, gegeven het feit dat de hedendaagse muziek amper nog schotten tussen genres kent, laat staan dat die af te lijnen zouden zijn.

STATUTAIRE VERKIEZINGEN

Voor de mandaten waarvoor slechts één kandidaat aantreedt, geven we geen stemadvies. We kunnen enkel betreuren dat zich voor die functies niet meer kandidaten aandienen, opdat op die manier misschien verschillende visies op het collectief beheer en de toekomst van SABAM tegen elkaar zouden kunnen worden afgewogen.

Voor wat betreft het mandaat van toegevoegd lid van het College muziek kiezen wij voor de ervaring, dus voor Petra Vonck.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven