WAT

GALM (Genootschap Auteurs Lichte Muziek) verdedigt de belangen van auteurs, componisten en uitvoerders op alle mogelijke gebieden en ten opzichte van alle mogelijke partijen (zoals Sabam, Playright, de Vereniging van Uitgevers, het Ministerie van Cultuur, om er maar enkele te noemen).

GALM wil de relaties en communicatie tussen enerzijds auteurs/componisten/musici en anderzijds Sabam & Playright verbeteren, problemen oplossen, kortom: een spreekbuis zijn voor auteurs, componisten en uitvoerders van de lichte muziek en tegelijkertijd een duidelijk aanspreekpunt voor voornoemde partijen.
Het algemeen belang van de auteur/uitvoerder staat voorop bij GALM: er is veel werk aan de winkel op verschillende vlakken om de positie van auteurs/componisten/musici te verbeteren.

Statuten

TITEL I. Benaming, maatschappelijke zetel, duur, lidmaatschap:

Art. 1 De vereniging draagt de naam “Genootschap Artiesten Lichte Muziek” (voorheen “Genootschap Auteurs Lichte Muziek”), afgekort “G.A.L.M.”.

Art. 2 Haar zetel is gevestigd aan de Keldermansvest 36 te 2800 Mechelen en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen. Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering, die daarbij de regels vereist voor een statutenwijziging in acht dient te nemen zoals beschreven in deze statuten.

Art. 3 De vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd maar kan te allen tijde worden ontbonden.

Art. 4 De vereniging staat open voor alle artiesten actief in het genre van de lichte muziek – ongeacht hun nationaliteit, woonplaats of taal – die als auteur bij een organisatie voor het collectief beheer van auteursrechten en/of als uitvoerende kunstenaar bij een organisatie voor het collectief beheer van naburige rechten van uitvoerende kunstenaars zijn aangesloten.

TITEL II. Doel:

Art. 5 De vereniging heeft tot doel:

– het behartigen, in de meest ruime zin, van de belangen van auteurs en uitvoerende kunstenaars in het genre van de lichte muziek op professioneel, socio-economisch, juridisch, materieel en creatief vlak;

– het vertolken van de belangen van auteurs en uitvoerende kunstenaars in het genre van de lichte muziek naar overheden, beleidsmakers en (cultuur)beleidsinstanties, media en omroepen, (muziek)uitgevers, organisaties voor het collectief beheer van auteursrechten of naburige rechten van uitvoerende kunstenaars en alle andere actoren in de Belgische muziek- en audiovisuele industrie, evenals naar het brede publiek;

– het optimaliseren van de relaties en de communicatie tussen auteurs en uitvoerende kunstenaars in het genre van de lichte muziek enerzijds en de hierboven genoemde partijen anderzijds, door onder andere op te treden als spreekbuis en aanspreekpunt;

– het verstrekken van informatie op professioneel, juridisch en creatief vlak aan haar leden;

– de samenwerking met andere Vlaamse, Belgische of buitenlandse verenigingen, organisaties en instanties met een gelijkaardig doel als het hare.

De vereniging is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover die in overeenstemming zijn met het hierboven omschreven doel en voor zover eventuele winsten gebruikt worden om dit doel te verwezenlijken. Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig acht bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen. Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen (met inbegrip van verzekeringspolissen), goederen in huur nemen, en dit zowel in binnen- als in buitenland. Zij kan individuele overeenkomsten afsluiten, zowel met fysieke personen als met rechtspersonen (voor welk doel dan ook), subsidies en sponsoring verwerven, aan sponsoring doen, vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden.

TITEL III. Leden

Art. 6 Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt maar bedraagt minimaal 10. Rechtspersonen zijn uitgesloten van lidmaatschap van de vereniging. Behoudens het bepaalde in artikelen 12 e.v. van deze statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, genieten alle leden dezelfde rechten.

Art. 7 Personen die lid te wensen te worden van de vereniging, dienen aan beide volgende lidmaatschapsvoorwaarden te voldoen:

– actief zijn als artiest in het genre van de lichte muziek;

– aangesloten zijn als auteur bij een organisatie voor het collectief beheer van auteursrechten en/of als uitvoerende kunstenaar bij een organisatie voor het collectief beheer van naburige rechten van uitvoerende kunstenaars.

Art. 8 Iedere persoon die lid van de vereniging wenst te worden, dient een schriftelijke aanvraag te richten aan het secretariaat van de vereniging. Teneinde vast te stellen dat het kandidaat-lid aan de lidmaatschapsvoorwaarden voldoet, kan het secretariaat hem/haar daartoe om alle nuttige inlichtingen verzoeken. In geval van gerede twijfel over de vervulling van alle lidmaatschapsvoorwaarden door een kandidaat-lid, wordt de aanvraag tot lidmaatschap genoteerd op de agenda van de raad van bestuur, die zonder verhaal over de toekenning van het lidmaatschap beslist, eventueel na het horen van het kandidaat-lid in kwestie.

Art. 9 De leden zijn vrij om op ieder moment dat zij dat wensen uit de vereniging te treden, door schriftelijk aan de raad van bestuur van de vereniging hun uittreden te melden. Aan het lidmaatschap van een lid komt eveneens een einde door zijn/haar overlijden.

Wordt automatisch als uittredend beschouwd, elk lid dat de verschuldigde lidmaatschapsbijdrage niet betaalt binnen de maand na de herinnering die hem/haar door het secretariaat van de vereniging schriftelijk wordt overgemaakt en elk lid dat niet langer aan alle lidmaatschapsvoorwaarden voldoet.

De uitsluiting van een lid is mogelijk in geval van een ernstige inbreuk op de statuten van de vereniging, de reputatie van de vereniging of haar normen op het vlak van eerbaarheid of wellevendheid, of in geval van handelingen door het lid die ingaan tegen het doel van de vereniging en/of de belangen van haar leden. De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering, met een meerderheid van twee derden van de tegenwoordige en vertegenwoordigde stemmen, eventueel na het horen van het lid in kwestie. De raad van bestuur kan, tot de beslissing van de algemene vergadering, de leden schorsen die zich aan voornoemde inbreuken zouden hebben schuldig gemaakt.

Door een uittredend, uitgesloten of overleden lid betaalde bijdragen kunnen in navolging van zijn/haar uittreding, uitsluiting of overlijden niet gerestitueerd worden, noch geheel, noch ten dele.

Art. 10 Het uittredend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een uittredend, uitgesloten of overleden lid, kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk bezit van de vereniging. Zij kunnen staat, noch rekeningopgave, noch verzegeling, noch boedelbeschrijving eisen of vorderen.

TITEL IV. Bijdragen:

Art. 11 Alle leden betalen een gelijke jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage. Het bedrag ervan wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur. Het kan niet meer bedragen dan 100,00 €.

TITEL V. Algemene vergadering

Art. 12 De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en vindt één maal plaats per jaar, in beginsel de eerste maandag van mei. Indien de voorzitter van de raad van bestuur belet of afwezig is, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de bestuurder die daartoe gemandateerd werd door de voorzitter of, bij ontstentenis van dergelijk mandaat, door de meerderheid van de raad van bestuur.

Art. 13 De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

– wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging, met inachtneming van de bepalingen van de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002;

– omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;

– benoeming van de bestuurders en de commissaris of herroeping van hun benoeming;

– goedkeuring van het verslag en de rekeningen over het voorbije boekjaar en de begroting van het lopende boekjaar;

– kwijting van de bestuurders en de commissaris;

– uitsluiting van leden;

– uitoefening alle andere bevoegdheden die voortvloeien uit de wet of de statuten.

Art. 14 De leden worden samen uitgenodigd tot de algemene vergadering door de voorzitter van de raad van bestuur. Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een medelid, mits schriftelijke volmacht van het te vertegenwoordigen lid ingediend bij de raad van bestuur op de maatschappelijke zetel ten laatste twee weken voor de algemene vergadering. Een lid kan evenwel maximaal twee medeleden vertegenwoordigen.

De leden worden schriftelijk (al dan niet via elektronische weg) tot de algemene vergadering uitgenodigd, ten minste éénentwintig dagen voor de datum ervan. De uitnodiging maakt melding van de agenda. Elk voorstel ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.

Art. 15 De raad van bestuur dient een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één vijfde van de leden daarom verzoekt, binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek. De raad van bestuur kan tevens autonoom beslissen tot de bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering.

Art. 16 Alle leden hebben op de algemene vergadering gelijk stemrecht. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige en vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen zoals anders bepaald door de wet of deze statuten. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur of diens vervanger doorslaggevend.

Art. 17 Tot wijziging van de statuten kan slechts worden beslist indien de vooropgestelde wijziging gedetailleerd op de agenda van de algemene vergadering is vermeld en indien twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit getal niet bereikt, dan dient een tweede algemene vergadering te worden bijeengeroepen op de wijze zoals door deze statuten bepaald. Deze vergadering zal dan een geldige beslissing kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Voor elke statutenwijziging is een meerderheid van twee derden van de tegenwoordige en vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts besloten worden met eenparigheid van stemmen.

Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden beslist indien twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en dat met een meerderheid van vier vijfden van de tegenwoordige en vertegenwoordigde stemmen.

Art. 18 De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register van de processen-verbaal en worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en een andere bestuurder. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel of het secretariaat van de vereniging, waar alle leden er om inzage van kunnen verzoeken. Beslissingen van de algemene vergadering zullen eventueel schriftelijk ter kennis worden gebracht van belanghebbende derden.

Iedere wijziging van de statuten dient binnen de maand gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad. Dit geldt eveneens voor wat betreft de benoeming en het ontslag van bestuurders.

TITEL VI. Raad van bestuur

Art. 19 De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum 5 en maximum 13 bestuurders, die benoemd worden door de algemene vergadering, door haar afzetbaar zijn en gekozen worden onder de leden. De raad van bestuur beslist geldig zodra twee derden van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De bestuurders mogen zich laten vertegenwoordigen door een medebestuurder, mits schriftelijke volmacht van de te vertegenwoordigen bestuurder ingediend bij de raad van bestuur voor aanvang van de vergadering. Een bestuurder kan evenwel maximaal één medebestuurder vertegenwoordigen.

De raad van bestuur vergadert minimaal vijf maal per jaar, in beginsel telkens de laatste dinsdag van februari, april, juni, september en november. Op initiatief van de voorzitter of van twee bestuurders kunnen bijkomende vergaderingen van de raad van bestuur bijeengeroepen worden. De bestuurders worden schriftelijk (al dan niet via elektronische weg) tot de raad van bestuur uitgenodigd, telkens ten minste veertien dagen voor de datum van de vergadering. De uitnodiging maakt melding van de agenda. Elk voorstel gedaan door een bestuurder en ondersteund door ten minste één andere bestuurder, wordt op de agenda gebracht.

Art. 20 De duur van het mandaat van bestuurder wordt vastgesteld op vier jaar. Na afloop van hun mandaat zijn de bestuurders herverkiesbaar.

Een bestuurder kan ontslag nemen door dit schriftelijk aan de voorzitter van de raad van bestuur te melden. Aan het mandaat van een bestuurder komt eveneens een einde door zijn/haar overlijden.

Art. 21 De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij belet of afwezigheid van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de oudste zetelende bestuurder (of de oudste na de voorzitter, indien deze laatste zelf de oudste zou zijn). De voorzitter kan worden afgezet indien de raad van bestuur daartoe beslist, op de wijze zoals bepaald in artikel 22 van deze statuten. De voorzitter kan zelf ontslag nemen door dit schriftelijk aan de oudste zetelende bestuurder(of de oudste na de voorzitter, indien deze laatste zelf de oudste zou zijn) en minstens twee leden van het dagelijks bestuur te melden.

Art. 22 De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diens vervanger doorslaggevend.

Art. 23 De raad van bestuur beschikt over alle bevoegdheden van beheer en bestuur van de vereniging, met uitzondering van deze die uitdrukkelijk door de wet en deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij kan onder meer – zonder dat deze opsomming beperkend is en ongeacht alle andere bevoegdheden die voortvloeien uit de wet of deze statuten – alle akten en contracten stellen en afsluiten; minnelijke schikkingen treffen; alle roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen of met hypotheek bezwaren; leningen afsluiten; huurcontracten van om het even welke duur afsluiten; subsidies, legaten, schenkingen en overdrachten aanvaarden; aan alle rechten verzaken; alle bevoegdheden verlenen aan door hem aangewezen gemachtigden die al dan niet lid van de vereniging zijn; de vereniging in rechte vertegenwoordigen, als eiser of als verweerder. Hij kan tevens het personeel van de vereniging benoemen en ontslaan en medewerkers engageren; alle waarden en sommen innen; alle in bewaring gegeven sommen en waarden opvragen; rekeningen openen bij banken of de post; op voornoemde rekeningen alle verrichtingen doen, zoals het opvragen van gelden door uitgifte van cheques, contante gelden, overschrijving- of transferorders of elk ander betalingsmandaat uitvoeren; alle door de vereniging verschuldigde sommen betalen; een banksafe in huur nemen; bij de post, de douane of de spoorwegen alle al dan niet aangetekende verzekerde brieven, telegrammen en colli’s afhalen; alle postwissels, -assignaties of –kwijtingen innen.

Art. 24 De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid specifieke bevoegdheden overdragen aan één of meerdere van zijn leden of aan (een) derde(n) – natuurlijke perso(o)n(en) of rechtsperso(o)n(en) – die al dan niet lid van de vereniging is c.q. zijn. De duur van het mandaat van de gemachtigde(n) evenals zijn/haar/hun eventuele vergoeding worden door de raad van bestuur vastgesteld. Bij het openvallen van een mandaat keren de gedelegeerde machten terug naar de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan tevens bij gewone meerderheid uit zijn midden een dagelijks bestuur van minimaal drie en maximaal vier bestuursleden aanwijzen, die met het dagelijks bestuur van de vereniging worden belast. De raad van bestuur kan gedeeltelijke of volledige volmacht verlenen aan het dagelijks bestuur, dat evenwel te allen tijde verantwoording verschuldigd blijft aan de raad van bestuur. De aan het dagelijks bestuur verleende volmacht kan te allen tijde bij gewone meerderheid door de raad van bestuur worden gewijzigd of ingetrokken. De beslissingen van het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg. Een lid van het dagelijks bestuur kan daaruit ontslag nemen door dit schriftelijk aan de voorzitter van de raad van bestuur en minstens één ander lid van het dagelijks bestuur te melden. Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vereniging ten aanzien van derden rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door twee leden van het dagelijks bestuur.

Art. 25 De andere daden dan deze van bestuur van de vereniging worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders. Zij dienen hun bevoegdheid niet te verantwoorden ten aanzien van derden, tenzij de raad van bestuur een bijzondere volmacht heeft verleend betreffende die daden.

Art. 26 De bestuurders nemen in uitoefening van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn steeds verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Zij ontvangen maandelijks restitutie van eventuele redelijke onkosten gemaakt bij de uitoefening van hun mandaat. De raad van bestuur kan beslissen tot het betalen aan de bestuurders van zitpenningen of andere bezoldigingen als vergoeding voor de uitoefening van hun mandaat.
Art. 27 De raad van bestuur kan aan de algemene vergadering een huishoudelijk reglement ter goedkeuring voorleggen. Wijzigingen aan dergelijk huishoudelijk reglement kunnen door de algemene vergadering aangebracht worden met een eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen.

TITEL VII. Diverse bepalingen

Art. 28 Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Art. 29 De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af, maakt het verslag over het voorbije boekjaar op en maakt de begroting van het lopende boekjaar op. Al deze documenten worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

Art. 30 De algemene vergadering kan een commissaris aanwijzen, gekozen onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, die belast is met de verificatie van de rekeningen van de vereniging. Hij wordt benoemd voor drie jaar. Het mandaat is hernieuwbaar. De algemene vergadering kan beslissen de commissaris een bezoldiging toe te kennen, conform de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Art. 31 Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan en bepaalt hun machten alsook de bestemming die aan het netto actief van het maatschappelijk bezit zal worden gegeven. De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging waarvan het doel het meest dat van de ontbonden vereniging benadert. Deze beslissingen, alsook de naam, het beroep en adres van de vereffenaars dienen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd te worden.

Goedgekeurd door de algemene vergadering op 31 maart 2015 Onderhavige statuten treden in werking op 1 januari 2016.

De raad van bestuur, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de statuten, is met ingang van heden als volgt samengesteld:

Voorzitter: KESTENS, Tom
Onder-voorzitter: DE ROOVERE, Eva

Gewone leden:
– DELRUE, Klaas
– GULINCK, Luc
– GYBELS, Daniël
– HELEWAUT, Hans
– MARIS, Piet
– POELMANS, Paul
– ROS, Hilke
– TAMPERE, Frederik
– TERWINGEN, Johnny
– VERHEES, Evert
– WAEGEMAN, Luc
Allen zijn van Belgische nationaliteit.

Gedaan te Mechelen, op 1 januari 2016.

 

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven